Slide

Privacy Policy

Welke persoonsgegevens verwerkt mr. Westdorp?

Mr. Westdorp verwerkt persoonsgegevens, doordat je diensten afneemt van mr. Westdorp, en/of omdat je deze zelf hebt ingevuld in het geval van een verzoek via het contactformulier op deze website. Van elke klant van mr. Westdorp (werkgevers, werknemers of overige) zijn gegevens opgeslagen. Onder andere worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • gegevens over werkgevers (zoals naam, contactgegevens, contactpersoon)
 • gegevens over werknemers (zoals naam, contactgegevens, functie, salaris, bankgegevens)

Waarom verwerkt mr. Westdorp persoonsgegevens?

mr. Westdorp verwerkt persoonsgegevens voor een aantal doelen, zoals het uitvoeren van de dienstverlening. Maar dit kan alleen als mr. Westdorp ook een grondslag heeft. De Algemene Verordening Gegevensbescherming noemt zes mogelijke grondslagen. Voor de verwerkingen door mr. Westdorp wordt gebruik gemaakt van drie grondslagen.

 • Overeenkomst: indien je gebruik maakt van de diensten van mr. Westdorp, zullen daar in veel gevallen persoonlijke gegevens worden verwerkt. Denk dan bijvoorbeeld aan het verstrekken van je arbeidsovereenkomst. De overeenkomst tussen mr. Westdorp en jou als klant, is de grondslag voor het verwerken van deze gegevens.
 • Wettelijke plicht: alleen mr. Westdorp een vordering ontvangt van een bevoegde autoriteit, zoals de politie, dan moeten de gevorderde gegevens verstrekt worden.
 • Gerechtvaardigd belangen: hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens van de andere partij, bijvoorbeeld contactgegevens en contactpersoon van de werkgever als de werknemer klant is van mr. Westdorp. Of, indien de werkgever klant is, de gegevens van de werknemer.

Samenwerking met andere partijen

Mr. Westdorp verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen, behalve als daartoe een wettelijke verplichting geldt of in de gevallen dat andere partijen nodig zijn. Bijvoorbeeld in geval van factureren door een andere partij. mr. Westdorp vindt het erg belangrijk dat jouw gegevens veilig zijn en ze worden met de grootst mogelijke zorg gebruikt en opgeslagen. Daarom worden verwerkersovereenkomsten gesloten met die partijen die diensten aan mr. Westdorp leveren en daarbij jouw persoonsgegevens moeten gebruiken.

In de overeenkomst verplichten wordt aan deze partijen verplicht om met evenveel zorg om te gaan met jouw gegevens. mr. Westdorp bepaalt voor welk doelen de gegevens mogen worden gebruikt, onder welke voorwaarden en alleen met strikte geheimhouding. mr. Westdorp gaat geen relaties aan met partijen die niet goed omgaan met persoonsgegevens.

mr. Westdorp werkt in beginsel alleen met partijen binnen Nederland of de Europese Economische Ruimte (EER). Als gegevens buiten de EER worden gedeeld, zal mr. Westdorp passende maatregelen nemen om te waarborgen dat de persoonsgegevens zo goed mogelijk worden beschermd, zoals het overeenkomen met deze partijen van standaard contractbepalingen en aanvullende maatregelen om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

 Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

mr. Westdorp bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijnen die worden gehanteerd, zijn gebaseerd op het soort persoonsgegevens, de reden waarvoor we de gegevens hebben ontvangen en wat jij als betrokkene redelijkerwijs kan verwachten als bewaartermijn. Hieronder geven we een aantal voorbeelden:

 • Hebben we alleen contact gehad via Whatsapp of een vraag via het contactformulier, dan worden je gegevens maximaal één jaar bewaard.
 • Heb je een opdracht verstrekt aan mr. Westdorp, dan zullen je gegevens 5 jaar bewaren.
 • Gegevens over betalingen en facturaties worden op grond van belastingwetgeving 7 jaar bewaard.

 Beveiliging van persoonsgegevens

mr. Westdorp gaat zorgvuldig om met betrokken persoonsgegevens. Er zijn verschillende passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

 Welke rechten heb jij als betrokkene?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om je persoonsgegevens op verzoek in te zien en zo nodig aan te passen of te laten verwijderen. Naast het recht op inzage, correctie en verwijdering kan je ons ook vragen om het gebruik van je persoonsgegevens te beperken en is het mogelijk om bezwaar te maken wanneer je het niet eens bent met de verwerking. Ten slotte is het sommige gevallen mogelijk om het recht van dataportabiliteit in te roepen. Dit recht houdt in dat jij ons kan verzoeken gegevens over te dragen aan jou of een andere organisatie. Er wordt door mr. Westdorp geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde individuele besluitvorming, zoals profiling (besluit nemen op basis van het profiel van een die persoon).

Klacht indienen

Ben je van mening mr. Westdorp niet handelt in overeenstemming met de privacywetgeving? mr. Westdorp beantwoordt je vragen graag. Neem contact op via het contactformulier op de website. Als het niet lukt om er samen uit te komen, dan is het ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigen van deze privacyverklaring

De tekst van deze privacyverklaring kan door mr. Westdorp te allen tijde worden gewijzigd. De wijziging wordt via de website aangekondigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze op de website zijn gepubliceerd.

 Welke versie is dit?

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 4 april 2023.